Jubi­ler Tur­kus Sta­lo­wa Wola

PIĘK­NA BIŻU­TE­RIA W NAJ­LEP­SZEJ CENIE

Pra­cow­nia Jubi­ler­sko — Złot­ni­cza Tur­kus. Pro­wa­dzi­my sprze­daż biżu­te­rii zło­tej, srebr­nej oraz ze sta­li szla­chet­nej, zegar­ków oraz upo­min­ków.

Histo­ria

O NAS

Pra­cow­nia Jubi­ler­sko – Złot­ni­cza TUR­KUS zaj­mu­je się sprze­da­żą biżu­te­rii zło­tej i srebr­nej. Dys­po­nu­je­my nowo­cze­sną pra­cow­nią złot­ni­czą, świad­czą­cą usłu­gi napra­wy i kon­ser­wa­cji biżu­te­rii oraz usłu­gi gra­wer­skie. Naszym dużym atu­tem jest moż­li­wość wyko­na­nia biżu­te­rii z powie­rzo­ne­go zło­ta, a tak­że ser­wis po – sprze­da­żo­wy. Jed­no­cze­śnie pro­wa­dzi­my skup i pro­fe­sjo­nal­ną wyce­nę meta­li szla­chet­nych. Posia­da­my kon­ku­ren­cyj­ne ceny na ryn­ku idą­ce w parze z pro­fe­sjo­na­li­zmem wyko­ny­wa­nych usług.

Nasza ofer­ta

Jako pro­du­cent może­my zaofe­ro­wać naj­niż­sze ceny.

Kol­czy­ki

Łań­cusz­ki — Naszyj­ni­ki

Pier­ścion­ki

Przy­wiesz­ki

Obrącz­ki ślub­ne

Brosz­ki

Obraz­ki sakral­ne

Drzew­ka szczę­ścia

Zegar­ki

Biżu­te­ria ze sta­li szla­chet­nej

Powo­łaj się na naszą stro­nę a otrzy­masz RABAT!

Nasze dane

KON­TAKT